Občinski organi in službe

Predstavitev občine kot ustanove in njenega vodstva.


I. OBČINSKI ORGANI
Župan
Župan predstavlja in zastopa občino, sklicuje in vodi seje občinskega sveta, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine ter deluje na področju zaščite in reševanja.
Občinski svet
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, izvaja kontrolo glede smotrnosti porabe občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
II. OBČINSKA UPRAVA
Občinska uprava

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne ter razvojne naloge občine. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva, prav tako pa opravlja tudi strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.