Občina pripravlja nove prostorske akte

Župan občine Rače - Fram je dne 10. septembra 2007 sprejel Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Rače - Fram (MUV, štev. 24/07). S tem je pričel postopek priprave novega prostorskega akta za celotno območje občine, ki se imenuje Občinski prostorski načrt občine Rače – Fram (v nadaljevanju kratko: OPN).
 
Občina pripravlja OPN na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. list RS, štev. 33/07 in 70/08 - ZVO-1B), ki je pričel veljati konec aprila 2007. Za obdobje naslednjih 10 do 15 let bo občina z njim določila:
 • cilje in izhodišča prostorskega razvoja,
 • načrtovala prostorske ureditve lokalnega, t.j. občinskega pomena ter
 • določila rabo zemljišč in prostorske pogoje za umeščanje objektov v prostor (kje in pod kakšnimi pogoji bo možno graditi oz. izvajati druge posege v prostor).
Vse navedeno bo možno storiti na podlagi usmeritev iz državnih prostorskih aktov, varstvenih zahtev in lastnih razvojnih potreb.
Med zadnje navedene razvojne potrebe štejemo tudi pobude občanov, naslovljene na občino, s katerimi posamezniki predlagajo, da bi določena zemljišča postala stavbna oz. zazidljiva.
 
V tem prispevku vam želimo podrobneje razložiti, kaj lahko tisti, ki so vložili pobudo za spremembo namembnosti, pričakujejo od novega prostorskega načrta.
Zakonodaja določa, da različnih pobud, med njimi tudi tistih, ki predlagajo določitev novih zazidljivih zemljišč (t.j. stavbnih zemljišč), ni mogoče obravnavati posamično, t.j. vsake posebej in na podlagi posameznih terenskih ogledov ter presoj od primera do primera, Zakonsko določilo zahteva, da se to zgodi v postopku priprave prostorskega akta za celotno občino. Pri tem je treba obravnavati celotni prostor občine in vse pobude, ki so bile naslovljene na občino, obravnavo pa je treba opraviti po točno določenem postopku. Ta postopek v prvi fazi zahteva izdelavo ustreznih strokovnih gradiv, med njimi tudi t.i. strokovnih podlag za poselitev. Ta naloga je v občini v teku; v kolikor ne bo prišlo do ponovne spremembe predpisov na področju prostorskega načrtovanja, računamo, da bo zaključena do poletja letošnjega leta.
 
Pobude za določitev novih zazidljivih zemljišč, ki so jih na občino naslovili mnogi občani, je treba v vseh fazah postopka obravnavati v skladu z ZPNačrt ter v skladu s podrobnejšimi določili in zahtevami, ki jih vsebujeta predvsem naslednja dva podzakonska predpisa:
 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list RS, štev. 99/2007); pravilnik je začel veljati 14. novembra 2007;
 • Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. list RS, štev. 110/2008); pravilnik je začel veljati 6. decembra 2008.
 
Navedeni predpisi določajo, da je treba prostorski razvoj oz. nove gradnje usmerjati v naselja, izven njih pa le izjemoma in za točno določene namene gradnje. Pri tem tudi naselij ni dopustno neargumentirano širiti: najprej je treba izrabiti vse proste in premalo izkoriščene površine v naseljih, širitev naselja pa je dopustna le, ko znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni več možen. Ko je izpolnjen ta pogoj, naselja ni mogoče širiti kamorkoli, ampak prvenstveno na tista zemljišča, ki so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem in so manj pomembna iz različnih vidikov, med drugim tudi iz vidika ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč ter trajnostne rabe naravnih virov.
 
Izven naselij je možno načrtovati le prostorske ureditve in posamezne posege v prostor:
 • ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti,
 • ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb (gospodarska javna infrastruktura),
 • ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro),
 • za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,
 • za namen športa in rekreacije,
 • za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
 • za namene obrambe in ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v delu, ko so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.

Kot izhaja iz zapisanih zakonskih usmeritev, bo treba v občini poselitev usmerjati predvsem v naselja, opredeljena po urbanističnih kriterijih. Tako opredeljena naselja v občini so občinsko središče Rače ter naselja Fram (vključno z delom naselja Morje), Ješenca, Požeg, Podova, Brezula, Zg. Gorica in Sp. Gorica. V novem aktu se bodo po urbanističnem kriteriju izoblikovala še naselja Morje, Kopivnik, Planica in Ranče kot zaokrožitev posameznega jedra naselja. Navedena naselja predstavljajo manjši del občinskega prostora. Ostali, t.j. pretežni del občine je poseljen razpršeno oz. je strokovno opredeljen kot odprti prostor. Z zakonom določene možnosti za opredeljevanje novih stavbnih zemljišč v tem  prostoru so zelo zožene in omejene le na malo število možnih namenov gradnje, ki so predhodno navedeni. Vsa ostala razpršena gradnja pa v tem prostoru ni več dovoljena, kar pomeni, da zanjo ni mogoče določati novih stavbnih zemljišč.
 
Ker menimo, da take zakonske rešitve za gričevnati in hriboviti del občine Rače - Fram niso optimalne oz. ne omogočajo lokalnim razmeram prilagojenega razvoja, se je občina priključila aktivnostim večine drugih slovenskih občin, ki skušajo doseči vsaj delno spremembo kriterijev tako, da bi le-ti omogočili reševanje večjega števila pobud občanov in predvsem najbolj perečih dejanskih prostorskih problemov.
Uspeha tovrstnih naporov zaenkrat še ni mogoče napovedati.
 
Vse take aktivnosti pa so na žalost povezane tudi s podaljševanjem rokov tako pri pripravi strokovnih podlag kot tudi pri pripravi OPN.
 
Pri tem zgoraj izpostavljeni vsebinsko različni pogledi na možnosti prostorskega razvoja občine niso edini razlog, zaradi katerega prihaja do zamud glede na zastavljene roke in termine priprave gradiv v občini. Med zelo ali celo bolj pomembnimi razlogi so zlasti zamude države pri pripravi podzakonskih predpisov ter vsebina teh predpisov, ki terja vedno znova ponovno obravnavo in usklajevanje že opravljenega dela v občini.
Za ilustracijo izpostavljamo zadnje sprejeti tozadevni predpis, t.j. Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. list RS, štev. 110/2008). Navedeni pravilnik bi moral biti izdan najkasneje do 28.06.2007, izdan pa je bil skoraj leto in pol kasneje (uveljavljen je bil 06.12.2008).
Kot je razvidno že iz naslova predpisa, je ta ključnega pomena za določanje novih stavbnih zemljišč v občini in s tem tudi za možnost reševanja pobud za spremembo namenske rabe prostora, ki so jih občani naslovili na občino. Logična posledica zamude tako pomembnega predpisa so tudi zamude pri pripravi prostorskih aktov občin.
 
 
Ob predpostavki, da v državi ne bo prišlo do ponovne spremembe predpisov s področja prostorskega načrtovanja, ocenjujemo, da bomo namesto konec leta 2008, kot je bilo načrtovano, osnutek OPN lahko pripravili proti koncu leta 2009. V tem dokumentu, ki bo javno razgrnjen in v času javne razgrnitve tudi javno obravnavan, bo razviden tudi rezultat obravnave pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora.
O javni razgrnitvi in javni obravnavi bodo občani pravočasno obveščeni (vlagatelji vlog s pisnim obvestilom na domač naslov) in primerno seznanjeni.
 
Informacije o novostih v pripravi OPN lahko občani pridobijo tudi na spletni strani občine  www. race-fram.si. Na tej strani so na naslovu delovna področja- okolje in prostor dosegljivi  tudi ključni predpisi, ki jih je treba upoštevati pri pripravi OPN in obravnavi pobud občanov za spremembo namenske rabe prostora.
 
Suzana PUNGARTNIK
Marinka KONEČNIK KUNST, ZUM d.o.o.


ZAKONODAJNI DOKUMENTI, KI SO KLJUČNI ZA PRIRPAVO PROSTORSKEGA AKTA OBČINE:

Zakon o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07)
 
Podzakonski akti:
 
(Uradni list RS, št. 110/08) 
  
Pravilnik o prikazu stanja prostora
(Uradni list RS, št. 50/08)
 
(Uradni list RS, št.  99/07)
 
 
Sobota, 20.7.2019