Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki v skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, izvaja kontrolo glede smotrnosti porabe občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Zapisniki sej Nadzornega odbora Občine Rače-Fram
Pripombe, pomisleki in predlogi za Nadzorni odbor Občine Rače-Fram


Petek, 31.5.2019

Sobota, 1.6.2019