Gradivo za 6. redno sejo (9.9.2019)

Priloženi dokumenti:
 1.T. Vabilo  - PDF (340 KB)
 2.T. Zapisnik  - PDF (3,86 MB)
 6.T. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo na območju EUP M-6 v občini  - PDF (5,93 MB)
 7.T. Obravnava in sprejem Odloka o sprembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)-dopolnjen osnutek  - PDF (7,15 MB)
 8.T. Obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)  - PDF (6,21 MB)
 9.T. Seznanitev z izvrševanjem Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za obdobje 1.1.-30.6.2019  - PDF (9,29 MB)
 10.T. Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (12,1 MB)
 11.T. Seznanitev s projektom RACEforLIVE  - PDF (7,17 MB)
 12.T. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih obhčinskih funkcionarjev ter članov drugih organov Občine Rače-Fram  - PDF (1,30 MB)
 13.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi izhodiščne cene za prodajo zemljišča  - PDF (819 KB)
 14.T. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji Občine Rače-Fram za leto 2018  - PDF (6,34 MB)