Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Obvestilo o sprejemu OPN

Občanke, občane in druge lastnike nepremičnin v občini Rače-Fram obveščamo, da je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 20. redni seji (30. 5. 2017) sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rače-Fram (OPN); dokument je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 19/2017 in je pričel veljati 29. 7. 2017.

Z uveljavitvijo OPN so prenehali veljati predhodno veljavni krovni občinski prostorski akti Občine Rače-Fram: Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Maribor - za območje občine Rače-Fram, Prostorske sestavine Družbenega plana mesta Maribor za območje občine Rače-Fram in izvedbeni prostorski akti: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje občine Rače-Fram, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače ter Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Fram.

OPN je bil izdelan v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in podzakonskimi akti s področja urejanja prostora in prostorskega načrtovanja.

OPN je temeljni prostorski akt občine, ki določa usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje in merila za njihovo izvedbo na celotnem območju občine Rače-Fram, razen na območjih državnih in na območjih urejanja s samostojnimi občinskimi prostorskimi akti.

VSEBINA OPN

OPN sestavljata strateški in izvedbeni del v tekstualni in kartografski obliki ter priloge. Izdelan je v analogni in digitalni obliki. 

Strateški del OPN

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine in gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, usmeritve za razvoj poselitve in dejavnosti, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev.

V strateškem delu OPN so določeni in opredeljeni:

  • na področju poselitve: poselitveni vzorec in sistem, prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti, okvirna območja naselij in razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in dejavnosti v naseljih ter njihovo urbanistično in arhitekturno oblikovanje;
  • za področje gospodarske javne infrastrukture: temeljne smeri prometnega povezovanja, usmeritve za urejanje različnih oblik prometa, za zagotavljanje ustrezne in kvalitetne oskrbe z vodo, oskrbe z energijo in elektronskimi komunikacijami, načini ravnanja z odplakami in odpadki, usmeritve za upravljanje z vodami ter za zagotavljanje kvalitetnih pogojev za bivanje in razvoj dejavnosti;
  • za področje krajine: tipi krajine in krajinsko kvalitetna območja ter usmeritve za razvoj kmetijstva, gozdarstva, turizma, športa in rekreacije, rabo voda in izkoriščanje mineralnih surovin, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Za posamezna konkretna območja v občini so podane podrobnejše usmeritve in pogoji v zvezi z načrtovanjem prostorskih ureditev in izvajanjem dejavnosti v njih.

V izvedbenem delu OPN so za celotno območje občine določeni in v grafiki prikazani:

  • enote urejanja prostora (EUP): območje občine je razdeljeno na večje 'makro' enote urejanja prostora, ki se delijo na manjše enote z enoličnim identifikatorjem. EUP je določena na osnovi celovite analize prostora, njegovih vrednot, enotnih oblikovnih značilnosti in prepoznavnosti. Vsaka EUP ima določeno eno ali več podrobnejših namenskih rab. Območje OPPN praviloma sovpada z mejo EUP;
  • osnovna namenska raba prostora (ONRP) oziroma podrobnejša namenska raba prostora (PNRP): namenska raba prostora je določena na parcelo natančno, v EUP je podrobnejša namenska raba prikazana po načelu pretežnosti;
  • območja, ki se urejajo z veljavnimi podrobnimi prostorskimi akti in območja, za katera so predvideni občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti;
  • obstoječa in predvidena gospodarska javna infrastruktura;
  • selektivno drugi prostorski izvedbeni pogoji (PIP) (npr. regulacijske črte, območja obstoječih in predvidenih podrobnejših prostorskih aktov, območja stopenj varstva pred hrupom, drugi izbrani regulacijski elementi), ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju posegov in ureditev.

Grafični in tekstualni del Odloka o OPN Občine Rače-Fram je objavljen na spletni strani Občine Rače-Fram: www.race-fram.si, pod rubriko AKTUALNO (desni stolpec) ali DEJAVNOSTI/PROSTORSKO PLANIRANJE ali  na povezavi: race-fram.webgis.si (samo za grafični del), s čimer je Občina Rače-Fram omogočila vpogled v OPN celotni zainteresirani javnosti.

V kolikor imate težave pri vpogledu oz. dodatna vprašanja, pa se za informacije o pogojih, ki veljajo na posameznih parcelah oz. zemljiščih, lahko obrnete tudi na občinsko upravo (področje okolja in prostora).

Ker je postopek spreminjanja prostorskega plana zaključen, je za morebitne nove posege v prostor mogoče dati pobude oz. predloge za spremembo namenske rabe zemljišč in sicer tako, da podate pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Rače-Fram (obrazec najdete na spletnih straneh Občine Rače-Fram: 'Vloga za spremembo namenske rabe').

Pripravila:
Suzana PUNGARTNIKSobota, 20.7.2019
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket