Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Rače-Fram